Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Kamu bankaları bugün Mecliste

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 601
123
Kamu bankaları bugün Mecliste

TBMM Genel Kurulu’nda kamu bankalarının özelleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının görüşülmesine saat 14.00’ten itibaren devam edilecek. ...


Yeni Binyıl gazetesi Ankara Temsilcisi Bilal Çetin’in haberine göre, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ajay Chibber, Hazine Müsteşarlığı’na bir mektup göndererek, kamu bankalarının özelleştirilmesiyle ilgili tasarının bazı hükümlerine itirazlarını bildirdi.

       

CHİBBER BAKANLARIN YETKİSİNE İTİRAZ ETTİ

       Chibber, kamu bankalarının özerkleştirilip üç yıl içinde de özelleştirilmesini amaçlayan tasarının üçüncü maddesinin beşinci fıkrasındaki düzenlemeye itiraz etti. Sözkonusu fıkra, banka genel kurulunda hazine hisselerinin temsil yetkisini ve genel müdürden yönetime kadar atamaları ilgili bakana bırakıyor. Chibber, bu şekilde çıkacak bir yasanın, bakanları, kendilerine bağlı bankaların patronu haline getirdiğini vurgulayarak, değişmesi için uyarıda bulundu. Chibber, mektubunda, “Tasarı bu haliyle yasalaşırsa 750 milyon dolarlık mali sektör kredisi iptal edilecek” dedi.

       

HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLDİĞİ BİLDİRİLİYOR

       Bu arada ankara’dan gelen haberlere göre hükümet bu hükmün değişmesi için önerge hazırladı.

       Hükümet, kamu bankalarının özelleştirilmesine ilişkin yasa tasarısında yer alan “Özelleştirilecek bankalardaki kamu hisselerinin ilgili bakan tarafından temsil edilmesi” şeklindeki hükmün değiştirilmesi için önerge hazırladı.

       Önergede, bankaların Hazine Müsteşarlığı tarafından temsil edileceği belirtiliyor.

       

“EK VERGİ YOK”

       Bu arada Devlet Bakanı Recep Önal, DSP grup toplantısına girerken gazetecilerin “Ek vergi var mı?” soruları üzerine, “Meclis gündemindekilerden başka birşey yok” karşılığını verdi. Önal, bir başka soru üzerine enflasyon hedefinde revizyon yapılmayacağını ve IMF’ye verilecek ek niyet mektubunun da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Önal, gazetecilerin sorusu üzerine, kamu bankaları yasa tasarısında gerekli değişikliğin yapıldığını da sözlerine ekledi.

       

DÜN İKİ MADDE KABUL EDİLDİ

       Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası’nın yeniden yapılandırılarak, üç yıl içinde özelleştirilmesini öngören tasarının iki maddesi kabul edildi.

       Birinci madde tasarının amacını, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlakbank’ın, “Çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları ile hisse satışlarına ilişkin düzenlemelerin ve hisselerin tamamına kadarının gerçek ve özel tüzel kişilere satışının gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanıyor.

       Tasarıya göre, bankalar, çalışmalarında özerk anonim şirketler olacak ve karlılık ve verimlilik ilkelerine, özerklik ve özel hukuk hükümlerine göre çalışacaklar. Bankalar hakkında, Bankalar Yasası ile Ticaret Yasası’nda yer alan hükümler uygulanacak.

       - Bankaların çalışma konuları ve amaçları, merkezleri, sermaye miktarları, hisseleri, genel kurulları, yönetim ve denetim organları, hesapları ve karlarının dağılımı ile faaliyetlerine, devir, birleşme, fesih ve tasfiyelerine ilişkin diğer esaslar ana sözleşmelerinde gösterilecek

       - Bankaların yıllık faaliyetleri bağımsız denetim kuruluşlarınca incelenerek, rapora bağlanacak ve bu raporlar bankaların genel kurullarına sunulacak.

       - KİT’ler Hakkında KHK, KİT Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve KİT ile Fonların TBMM’nce Denetlenmesinin Düzenlenmesi, Devlet İhale Yasası, Harcırah Yasası ve Taşıt Yasası’nda yeralan hükümler bu bankalar hakkında uygulanmayacak.

       

BAKANLAR KURULU BELİRLEYECEK

        Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa uyarınca, bankaların etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması amacıyla yeniden yapılandırılmalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

       

SÜRE UZATILABİLECEK

       Yeniden yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bankaların hisse satış işlemleri, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacak.

       Yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemleri, bu yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde tamamlanacak. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir kere olmak üzere 1.5 yıl uzatabilecek.

       Tasarının yasalaşması durumunda, mevcut personel hakkında aylık, özlük ve emeklilikleri yönünden tabi oldukları mevzuatın uygulanmasına devam edilecek. Bunlardan uygun görülenler istekleri halinde, emeklilik statüleri devam etmek üzere özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılabilecek.

       

ÖNAL: BEKLETİLEN RAPOR YOK

        Devlet Bakanı Recep Önal, tasarının ikinci maddesi üzerindeki eleştirileri cevaplandırırken, KİT statüsündeki kamu bankalarıyla ilgili olarak bekletilen hiçbir rapor olmadığını bildirdi. Önal, kendisinin sorumlu olduğu bankalarla ilgili raporların tümünün yargıya intikal ettirildiğini kaydetti. Devlet Bakanı Önal, Halk Bankası’na ilişkin raporların ilgili bakana iletildiğini ve o raporların da yargıya verildiğini belirtti.

       

‘HIRSIZLARIN YAKASINA KİM YAPIŞMIYORSA...’

        Tasarının maddelerinin görüşülmesi sırasında söz alan DYP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, “Bankaları kim soyuyorsa Allah belasını versin. Soyanların yakasına yapışmayanlar da hırsızların ortağıdır” dedi. Bir Başbakan Yardımcısı’nın yakınına Vakıflar Bankası’ndan 150 milyon dolar kredi verildiğini savunan Genç’e, DSP Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Zeki Sezer oturduğu sıradan kalkarak “Hakaret ediyorsun” diye tepki gösterdi.

        ANAP İzmir Milletvekili Işın Çelebi’nin Devlet Bakanlığı döneminde Etibank’ın Cavit Çağlar’a verildiğini de ifade eden Genç, “Işın Çelebi şimdi yiğitlik yapıyor” diye konuştu.

        Başkanvekili Vecdi Gönül, tasarının üçüncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, çalışma süresinin sona erdiğini bildirerek, birleşimi kapattı. Tasarının görüşülmesine saat 14.00”de devam edilecek.

       

DYP’NİN GÖRÜŞÜ

        Tasarının tümü üzerindeki DYP Grubu’nun görüşlerini açıklayan DYP Samsun Milletvekili Kemal Kabataş, kamu bankalarının bankacılık sektörünün yüzde 40’ını oluşturduğunu, toplam 59.6 katrilyon liralık mevduatın 23.1 katrilyon lirasının üç kamu bankasında olduğunu anlattı.

       Kamu bankalarının topladıkları 23 katrilyon liralık mevduatın sadece 7 katrilyon lirasını krediye çevirebildiklerini hatırlatan Kabataş, kamu işletmeciliğinin siyasi yönetimlerin yarattığı zararı finanse etmekte kullanıldığını savundu. Kabataş, tasarının kamu bankalarının sorunlarını çözmek için yetersiz olduğunu öne sürdü.

       

ÖZELLEŞTİRME DEĞİL SİYASALLAŞTIRMA

        FP Konya Milletvekili Veysel Candan da tasarıyla kamu bankalarının özelleştirilmediğini, siyasallaştırıldığını, bundan sonra siyasetin bankaların içine daha fazla sızacağını savunarak, “tespit ve teşhis doğru ancak uygulama yanlıştır” dedi. Etibank’ın 155 bin dolara, batık bir girişim grubuna satıldığına işaret eden Candan, buna özelleştirme denilemeyeceğini söyledi ve bankaların siyaset ayağının açıklanmasını istedi.

       Candan, “Banka soygunlarının siyaset ayağı açıklanmadan bu iş çözülemez. Burada asıl hesap vermesi gerekenler banka kurma izni verenlerdir. Kamu bankaları özelleştirilmek isteniyorsa, Rekabet Kurulu, Hazine ve SPK’ya teslim edilmeli, siyaset aradan çıkarılmalıdır” diye konuştu. Candan, KİT Komisyonu’nda Emlak Bankası’nın hesaplarının şartlı ibra edilmesine karşın bugüne kadar bunlar hakkında bir işlem yapılmadığını da sözlerine ekledi.

        Candan’ın konuşmasından sonra sözalan Devlet Bakanı Faruk Bal da KİT komisyonunda zaman aşımına uğramamış, şarta bağlanmış tüm kişi ve işlemler hakkında tahkikat izni verildiğini söyledi.

       

‘BU FASİT YAPI KIRILMALI’

        ANAP İzmir Milletvekili Işın Çelebi ise tasarının tümü üzerinde yaptığı konuşmada, kamu bankalarının yenilenmesi ve özel bir yapıda görev yapmasının artık şart olduğunu söyledi. Bankaların görev zararının 20 milyar dolara ulaştığını bildiren Çelebi, “Faiz yarışının yaşandığı bu kısır döngü daha fazla devam edemez” dedi.

        Kötü bankacılığın beraberinde “Yolsuzluğu” da getirdiğini kaydeden Işın Çelebi, açıklığı, şeffaflığı, dürüst insanların güçlü olmasını sağlayacak bir yapıya acil gereksinim olduğunu kaydetti. Çelebi, bu çerçevede Merkez Bankası’nın da özerkleştirilip, bağımsızlaştırılması gerektiğini söyledi.

        Görüşülen tasarıda sorunları çözecek çok sayıda düzenlemeye yer verildiğini bildiren Çelebi, “Hükümet talimatları ile kamu borcu ödemek için, politikacıların dediğini yapmak için yüksek faizle borç alınan bu fasit yapı artık kırılmalıdır” diye konuştu. Birleşimi yöneten Başkanvekili Vecdi Gönül alınan karar gereğince çalışmalara saat 20.00’ye kadar ara verdi.

       Devlet Bakanı Recep Önal, kamu bankalarının içinde yer almadığı bir yeniden yapılanma programının amacına ulaşmayacağının açık olduğunu bildirerek, “Bu suretle tüm sektörün rehabilitasyonu mümkün olabilecektir’ dedi.

       Devlet Bakanı Önal, TBMM Genel Kurulu’nda tasarı ile ilgili olarak bilgi verirken yeniden yapılandırma kapsamına alınan üç bankanın performansının tüm bankacılık sistemini ilgilendirdiğini söyledi. Son yıllarda bankacılık sisteminde meydana gelen olayların sistemin kırılganlığını ortaya koyduğunu kaydeden Önal, yaşananların sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

       

BANKALARIN GÖREV ZARARLARI

        Bakan Önal, tasarının yürürlüğe girmesi ile kamu bankalarına, mali yapılarını bütünüyle bozan görevlerin kaynak tahsisi yapılmaksızın verilmeyeceğini bildirdi.

       Düzenlemenin 30 Haziran 2000 tarihi itibariyle 11 katrilyon lirayı aşan görev stok zararlarının tasfiyesine ilişkin programa da olanak sağladığını kaydeden Önal, “Böylece önemli bir sorun ortadan kaldırılmış olacaktır” dedi.

        Hükümetlerce uygulanan politikalar nedeniyle kamu bankalarına verilen görevler sonucu oluşan görev zararlarının bugüne kadar ödenemediğini bildiren Önal, şunları söyledi:

        “İlk ödemeyi bu yıl biz yaptık. Ödenemeyen, yıllarca yürütülen faizler nedeniyle önemli boyutlara ulaşan görev zararları, tasarının yasalaşması ile birlikte tasfiye edilebilecek. Ziraat Bankası’nın tarımsal destekleme politikaları, doğal afetler sonucu yapılan borç ertelemeleri nedeniyle 1995 yılında 92 trilyon lira iken 2000 sonunda 8 katrilyona ulaşacaktır. Hazine tarafından 1997-2000 döneminde bankaya görev zararları için ödenebilen miktar ise 1.4 katrilyon düzeyinde olabilmiştir. Halk Bankası’nın ise Hükümetin, esnafın, KOBİ’lerin, genç ve kadın girişimcilerin ucuz kredi ile desteklenebilmesi amacıyla bankaya verdiği görevler çerçevesinde oluşan zararlar 1995 yılında 76 trilyon iken 2000 yılı sonu itibariyle 6.2 katrilyon düzeyine ulaşmaktadır. Bu dönemde Hazine imkanlarıyla verilebilen tutar sadece 983 trilyon düzeyinde olabilmiştir. Her iki bankanın görev zararlarının 2000 yılı sonu itibariyle Ziraat Bankası için 11.4 milyar dolar, Halk Bankası için 8.8 milyar dolar olmak üzere toplam 20.2 milyar dolar düzeyinde olacağı öngörülmektedir. Emlak Bankası’na, Denizcilik Bankası’nın devri ve tabi afetler nedeniyle borçların ertelenmesi sonucu bankanın doğan görev zarar alacağı 99 sonu itibariyle sadece 5 trilyon liradır.”

        Devlet Bakanı Önal, yeniden yapılanma süresince görev zararı stoğunun tümünün temizleneceğini ve bu bankaların mali yapılarının güçlendirileceğini söyledi.

       

“ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ UYGULANACAK”

        Tasarının yasalaşması ile KİT statüsündeki bankaların özel hukuk hükümlerine tabi olmalarının sağlanacağını belirten Önal, “Amacımız kamu bankalarını özelleştirerek devletin finans sektöründen tamamen çekilmesidir” dedi.

        Önal, özelleştirme işlemleri ile ilgili gerekli süreyi asgariye indirebilmek için bu bankaların özelleştirmeden önce yeniden yapılandırılmalarının öngörüldüğünü bildirdi. Yeniden yapılandırma döneminde özel hukuk hükümlerinin geçerli olmasının hükümetin bu konudaki kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Önal, “Tasarının uygulamaya konulması ile bankacılık sistemindeki reformun tamamlanması mümkün olacak, sistem çağdaş ve bağımsız bir yapıya kavuşacaktır” diye konuştu.

        Kamu bankalarının içinde yeralmadığı bir yeniden yapılanma programının amacına ulaşmayacağının açık olduğunu bildiren Bakan Önal, “Bu suretle tüm sektörün rehabilitasyonu mümkün olabilecektir’ dedi.

       

“POPÜLİST TALİMAT VERİLMEDİ”

        Devlet Bakanı Recep Önal, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken de 18 Nisan seçimlerinden sonra kurulmuş olan 57. hükümet döneminde, kamu bankalarına ne personel alımı, ne kayırmalı kredi verilmesi ne de karşılıksız görev zararı konusunda hiçbir popülist talimat verilmediğini söyledi.

        Ziraat Bankası’nda yaklaşık 40 bin, Halk Bankası’nda 12 bin, Emlak Bankası’nda ise 7 bin 600 personel bulunduğunu ifade eden Önal, tasarının yasalaşması durumunda, bu personelden isteyenlerin mevcut statüyle devam edebileceklerini, isteyenlerin özel hukuk statüsüne geçip yüksek ücret alabileceklerini, isteyenlerin yüzde 30 fazla alıp emekli olabileceklerini, isteyenlerin de başka kamu kuruluşlarına nakledilebileceklerini anlattı.

        Recep Önal, tarımsal desteği sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediklerini, ancak bundan böyle desteğin aracılara değil, gerçek hak sahiplerine gideceğini söyledi.

       

“BANKALAR POLİTİK ETKİLERDEN KURTARILMALI”

        Tasarının tümü üzerinde grubunun görüşlerini açıklayan DSP Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin, bankaların politik müdahalelerden kurtarılması gerektiğinin herkes tarafından kabul edildiğini bildirdi. Tekin, tasarının yasalaşması ile Türk bankacılık sisteminin rehabilitasyonunun sağlanacağına inandıklarını bildirdi.

        MHP Uşak Milletvekili Armağan Yılmaz ise yeniden yapılandırma için öngörülen 3 yıllık sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Yılmaz, bankaların alacaklarının tahsilinin yeniden yapılandırma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerin görüşülmesine geçildi.

       

       

Ntv

TBMM Genel Kurulu’nda kamu bankalarının özelleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının görüşülmesine saat 14.00’ten itibaren devam edilecek. ...