Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

SPKdan yatırımcılara özel fon

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 346
71
SPKdan yatırımcılara özel fon

SPK, yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumlardan alacağı bulunan kişilere ödeme yapılması amacıyla özel fon kurdu....


Buna göre, 18 Aralık 1999 tarihinden önce, kurulca, tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların alacak sahiplerinin, sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacakları fon kapsamında olacak. Ancak, fondan ödeme yapılabilmesi için, “18 Aralık 1999 tarihinden önce veya sonra aracı kurumlar hakkında iflas davası açılması ve iflas tasfiyesinde alacakların borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış olması” şartı aranacak.

       İflas dairelerince, bu madde kapsamında yer alıp, iflas tasfiyesinde alacağı borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış alacaklılar dikkate alınarak, her bir alacaklının adı, soyadı veya ticaret unvanı, ikametgahı veya merkez adresi, iflas tasfiyesi sırasında kendisine yapılan ödemeler, söz konusu ödemelerin tarihleri ile borç ödemeden aciz belgesine bağlanan alacak tutarları yer aLacak şekilde birer liste hazırlanarak, Takasbank’a (İstanbul menkul Kıymetler Borsası -İMKB- ve Saklama Bankası Anonim Şirketi) gönderilecek.

       

NE KADAR ÖDENECEK?

       Takasbank tarafından, iflas dairelerince hazırlanan listelerde yer alan borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış alacak tutarları, 31 Aralık 2000 tarihine kadar bir alacak sahibine yapılacak. Ödeme 2 milyar lirayı aşmayacak şekilde olacak. Ayrıca, bu tutar 1 Ocak 2001 tarihinden sonra her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılacak.

       Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listerinde yer alan toplam tutarlar, listelerin iflas dairelerince kurula iletilmesini müteakip, kurulun uygun görüşü üzerine, İMKB Başkanlığı’nca ilgili iflas daireleri adına açılacak özel hesaplara yatırılacak. İflas daireleri, bu hesaplara yatırılan tutarları, ödemeleri aksatmayacak şekilde günlük olarak nemalandırmak zorunda olacak.

       Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, fondan ödeme yapılacak alacaklılar listesi çerçevesinde iflas dairelerince gerçekleştirilecek. Ödemeler en geç alacaklının başvurusunu takip eden ilk iş günü yapılacak.

       

İFLASTAN SONRA ÖDEME YOK

       İlgili aracı kurumun iflasından sonra ödeme yapılmayacak. Bu yönetmelik kapsamındaki ödemelerin tamamının yapıldığı, ilgili iflas darilerinin yazılı beyanlarıyla tespit edildikten sonra, ancak her halükarda 5 yıl içerisinde, alacaklılar tarafından talep edilmeyen ve iflas dairelerinin hesaplarında kalan tutarlar İMKB’ye iade edilecek.

       Müflis aracı kurumdan alacaklı görünen ortakları, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, personeli ile bunların eşlerine ve üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısımlarına ve sermaye piyasası kurumlarına bu yönetmelik kapsamında ödeme yapılmayacak.

       Ödeme anında alacaklılardan, bu madde kapsamında değerlendirilebilecek bir ilişkinin mevcut olmadığına dair yazılı beyan alınacak. Ayrıca Fon’un, yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmemesi halinde, 5 trilyon lirayı geçmemek üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek ek kaynak, İMKB tarafından karşılanacak.

Ntv

SPK, yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumlardan alacağı bulunan kişilere ödeme yapılması amacıyla özel fon kurdu....