Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

TÜRMOB: Vergi yasaları değişmeli

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 536
128
TÜRMOB: Vergi yasaları değişmeli

TÜRMOB, halen uygulanan vergi yasaların değişmesini ve enflasyon muhasebesi sistemine geçilmesini önerdi....


Kamu mali dengesinin bir an önce sağlanması için bir program dahilinde çalışmalara başlanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, başarılı bir vergi sisteminin ekonomiyi tam olarak kavrayan ve kayıtdıılığa izin vermeyen bir sistem olduğu kaydedildi.

       Yapılan reformların kayıtdışı ekonomiyi kavramaktan uzak kaldığı, bu nedenden dolayı bütçe açıklarının büyüdüğü, verginin kolay toplanabilen ancak adaletsiz alanlara kaydırılan bir hale geldiği belirtildi.

       Açıklamada, gelir üzerinden alınan vergilerin toplam gelirler içinde oldukça düşük paya sahip olduğu, bu durumun verginin adaletsiz bir şekilde toplanması anlamına geldiği savunuldu.

       

VERGİ YASALARINDA NELER DEĞİŞMELİ?

       Açıklamada, vergi yasalarında değişmesi gereken hususlardan birinin gelirin tanımında kaynak esasından vazgeçilmesi ve gerçek gelir üzerinden vergi alınmasının altyapısının oluşturulması olduğu kaydedildi.

       Bir otokontrol aracı olarak hukuki ve teknik çerçevesi bilinen servet beyanı uygulamasına geçilmesi gerektiği savunuldu.

       Sistemde bulunan muaflık ve istisnaların ekonominin içinde bulunduğu durum dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi, özel gider indirimi uygulamasının aylık hale getirilerek kayıt ve belge sistemine güç kazandırılması istendi.

       Otokontrol mekanizmalarının kaldırılması gerektiği görüşünün de vurgulandığı açıklamada, değişiklik istenen diğer hususlar şöyle:

       “Vergi sisteminde yer alan toplama ve beyan ile ilgili düzenlemeler üniter yapı, mali güce göre vergileme ve verginin adaletli ve dengeli dağılımı anayasal ilkeler dikkate alınarak yeni dendüzenlenmeli,

       Ücretlilere geçici bir süre uygulanması 4444 sayılı yasa ile getirilen farklı vergi tarifesi, daha düşük oranlı ve daha yüksek dilimli olmak kaydıyla kalıcı hale getirilmeli,

       Gelir ve Kurumlar vergisi Kanunlarında yer alan teşvik, indirim veistisnalar yeniden gözden geçirilerek, selektif, etkin, basit açık ve uygulanabilir bir yapı oluşturulmalı,

       Vergi ceza sistemi yeniden gözden geçirilerek, işlenen suça orantılı bir ceza sistemi oluşturulmalı, bu sistem tavizsiz uygulanmalı ve oluşturulan ceza sisteminin sonuçlarının kamu vicdanında kabul görmesi sağlanmalı,

       Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunlar arasındaki uyumsuzluklar giderilmeli (örneğin şüpheli alacak karşılığı uygulamasında KDV için karşılık ayrılıp ayrılmayacağı, vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulup tutulmayacağı gibi).”

Ntv

TÜRMOB, halen uygulanan vergi yasaların değişmesini ve enflasyon muhasebesi sistemine geçilmesini önerdi....